22 دسامبر 2016 ... شرکت تلفن بل Bell Mobility. اتومبیل سازی فورد. شرکت کامپیوتر هیولت پاکارد Hewlett-Packard. شرکت های خدماتی و مالی ... سلام تورنتو - مجلس قانونگذاری انتاریو دارای 107 کرسی نمایندگی است. حزب نیودمکرات انتاریو در ...